JÜRİ ÜYELERİ

Aslı Deniz Helvacıoğlu Kuyucu
Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nde AB Yüksek Lisansı ve AB Hukuku Doktorası yapmıştır. İnovasyon hukuku ve politikaları çerçevesinde yenilikçi politikaların kurgulanması, inovasyon stratejilerinin oluşturulması ve inovasyon eko-sistemlerinin yapılandırılması alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Güncel çalışmaları veri yoğun yenilikçi eko-sistemlerde kişisel verilerin korunması, yenilikçi teknolojilere yönelik yasal düzenlemeler, akıllı şehirlerde veri yönetimi, yenilikçi tarım sistemlerinde inovasyon yönetimi başlıkları altında yer almaktadır.

 

Azime Tezer
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Azime Tezer, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde profesördür. Araştırmaları ekolojik kentsel planlama politikaları, arazi kullanımı ve ulaşım etkileşimi, kentsel alanlarda biyolojik çeşitlilik yönetimi, kentsel doğal tehlike azaltma araç ve teknikleri, ekosistem hizmetlerinin mekânsal planlamaya entegrasyonu ve eko-duyarlı su havzası yönetimi modellemesine odaklanmaktadır.

1993 yılında Doktora çalışmaları sırasında Sidney-Avustralya'da New South Wales Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Ulaştırma Bölümü’nde yedi ay, ABD'de Massachusetts Amherst Üniversitesi, Ekolojik Şehirler Projeleri’nde ise UNESCO Keizo Obuchi bursuyla iki yıl boyunca misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2003-2005 yılları arasında İTÜ’de uzun vadeli araştırma yürütmüştür. 1999 Marmara depremlerinden sonra, ulusal ve uluslararası makamlardan alınan destekle yetkililer, afet ve acil durum yönetimi personeli, iş sektörü ve kamuoyunu eğitmek için 2000-2001 yılları arasında ITU-ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) Eğitimci Eğitimi Programı'nda yer aldı. 2001-2003 arasında ABD'de FEMA Eğitim Kurslarına, 2006'da ise Japonya Kobe ve Tokyo'da JICA Afet Azaltma Eğitim Kursuna katıldı. Bu kursların akabinde halkın bilinçlendirilmesi ve teknik-idari-topluluk temsilcilerinin ulusal ve bölgesel düzeyde PI ve CoI olarak kapasite geliştirmesi için afet azaltma planlamasında yer aldı. Bu görevlerde ilgili paydaşlar için eğitim materyalleri geliştirmekten sorumlu olmuştur. 2006 yılından beri İTÜ'de kentsel planlama ve afet yönetimi programlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde kentsel esneklik ve doğal tehlike azaltma konularında ders vermiştir.

Celal Abdi Güzer
Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1960 yılında Ankara’da doğan Celal Abdi Güzer, mimarlık eğitimini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Bir süre İngiliz Hükümeti bursu ile Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde “Mimarlıkta Eleştiri” üzerine çalışmalar yapan Güzer aynı konuda ODTÜ’den doktora derecesi aldı. Halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf tasarım stüdyosu yöneticiliği yapmakta olan Güzer ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyeliklerinin yanısıra, üçü birincilik olmak üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanan Güzer’in çok sayıda uygulanmış projesi bulunmaktadır. Bunların arasında tasarımını ve kurucu başkanlığını yaptığı ODTÜ MATPUM yapısı 2008 yılında son beş yılın yapıları arasında yapılan değerlendirmede YEM tasarım ödülü kazanmıştır. Güzer’in araştırma konuları arasında Mimarlık Eleştirisinin yanısıra Yakın Dönem Mimarlık Kavram ve Uygulamaları, Konut ve Toplu Konut Yapıları, Kentsel Tasarım ve Kentsel Yenileme Projeleri, Yapılarda Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır. Projelerinin çoğunu ODTÜ Dönersermaye İşletmesi aracılığı ile gerçekleştiren Güzer, mimarlık ve tasarımla ilgili araştırma ortamı oluşturmayı ve proje üretimini amaçlayan CAG Mimarlık Atölyesi’nin kurucusudur.

Eda Beyazıt İnce
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi ve İTÜ Mimarlık Fakültesi IstanbulON Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı’nın kurucu direktörüdür.  Lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde 2006 yılında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Doktora tezini 2013 yılında ulaşım yatırımlarının sosyo-mekansal eşitsizlikler üzerindeki rolü konusunda Oxford Üniversitesi Transport Studies Unit’te tamamlayan Beyazıt İnce’nin İstanbul’da ulaşımın sosyo-mekansal ve çevresel etkileri, ulaşımın toplumsal cinsiyet boyutu ve düşük karbonlu hareketlilik üzerine araştırmaları bulunmaktadır. TÜBİTAK, YÖK ve uluslararası fonlarca desteklenmiş çalışmaları bulunan Beyazıt İnce, aynı zamanda UNESCO Toplumsal Cinsiyet Kürsüsü, Habitat III Ortaklar Genel Kurulu üyesi ve Otonom ve Bütünleşik Araçların Geniş Etkileri konulu Avrupa Komisyonu COST Eylemi çekirdek üyesidir.

 

 

Erbay ARIKBOĞA
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi

Bolu, Göynük’te doğdu (1975). Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde (1996) tamamladı.  Yüksek lisans ve doktora derecesini, Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler ve yönetişim alanında yaptığı çalışmalarla aldı. 2004 yılında doktor oldu.

Çalışma hayatına Marmara Üniversitesinde başladı (1999). Halen bu Üniversitede, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yerel yönetimler, büyükşehir yönetimi, yerel özerklik, yerel siyaset üzerine araştırmaları ve yayınlanmış çalışmaları vardır. Evlidir, bir çocuk babasıdır.

 

 

Fatma Ünsal
Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Fatma Ünsal, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programları kapsamında kentsel politikalar, planlamada yenilikçi yaklaşımlar gibi teorik dersleri vermekte, atölyelerde yürütücü olarak görev almaktadır. Türkiye’de planlama mevzuatı, kıyı mevzuatı, koruma mevzuatı, kent yönetimi, kentsel dönüşüm, İstanbul’un riskli kentsel gelişme yapısı, yenilikçi planlama araçları, kentsel yoksulluk ve orta ölçekli kentlerde yaratıcı ekonomi konularında, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri yayınlanmıştır.

İstanbul’un hızlı kentleşme sürecinde mekânsal organizasyonu, İstanbul Hanlar Bölgesi’nde somut ve somut olmayan kültür mirası envanteri konularında tamamlanmış araştırma projelerinin yanında, Beylikdüzü 3 köy 3 Meydan, Yakuplu Roman Mahallesi iyileştirmesi ve toplumsal kapasite geliştirilmesi gibi uygulama projelerinin yürütücülüğünü üstlenmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen sürdürülebilir kentsel gelişme için girişimcilik ve Akdeniz ülkelerinde kıyı mevzuatı konularında tamamlanmış projelerde danışman olarak görev almıştır. International Society of City and Regional Planners tarafından Abu Dhabi’de düzenlenen genç planlama profesyonelleri yetiştirme programında eğitmen olarak yer almıştır.

MSGSÜ Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Ünsal, orta ölçekli Anadolu kentlerinde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, öğrencilerin katılımı ile yaz atölyeleri düzenlemiştir. Öğrencilerinin meslekî yazılım kullanma becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim programları düzenlemiş, özel sektör yazılım firmaları ile iş birliği yaparak, çok sayıda öğrencinin burs ile desteklenmesine ve sertifika almalarına olanak yaratmıştır. İstanbul ve Hamburg’da düzenlenen “Gustav Oelsner Emigration of a German Architect and Building Senator from Germany to Turkey” sergisini düzenlemiştir.

İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi olan Ünsal, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Vizyon 2050 Ofisi’nde danışmanlık yapmaktadır.  

 

Gökhan Özertan
Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Gökhan Özertan lisans derecesini 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden, doktorasını ise 2001 yılında Texas A&M Üniversitesi’nde Tarım Ekonomisi alanında tamamlamıştır. Aynı yıldan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde çalışmakta olup halen aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans ve yükseklisans düzeyinde mikroekonomi, istatistik, ekonometri, yenilik ekonomisi ve tarım ekonomisi dersleri vermektedir. Araştırma alanları ise tarım ve çevre süreçlerinin modellenmesini, tarımda teknoloji kullanımını, iklim değişikliğinin etkilerini, emtia fiyat hareketlerini, fikri mülkiyet haklarını ve bilişim sektöründeki regülasyonların ekonomik etkilerini kapsamaktadır.

 

İbrahim Demir
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

İsmail Hakkı Polat
Kadir Has Üniversitesi

İsmail Hakkı Polat, 1989’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Polat, 1989-2004 yılları arasında sırasıyla Siemens, Nortel-Netaş, Ericsson ve Turkcell gibi telekomünikasyon firmalarında mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2004 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak “Yeni Medya” dersleri veren Polat, Türkiye’nin ilk Yeni Medya Bölümü’nün kuruluş çalışmalarında da rol almıştır. Ayrıca, Doğan Holding, Merkez Yayın Grubu ve Ciner Medya Grubu gibi medya kuruluşlarının mobil iletişim ile ilgili birimlerinin kuruluş ve interaktif servislerinin geliştirilmesi aşamalarında yönetici veya danışman olarak aktif görev yapmıştır.

 

Dönem dönem BBC Media Action’a Bakü Devlet ve Slav Üniversiteleri’nin Yeni Medya müfredatlarının hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti de yapmakta olan Polat, New York’taki Open School of Journalism kuruluşu için Mobil Gazetecilik eğitimleri hazırlıyor. Son dönemde kurum, kuruluş ve üst düzey yöneticilere Dijital Dönüşüm ve özellikle KriptoParalar konusunda kişiselleştirilmiş eğitimler vermekte ve stratejik dönüşüm danışmanlığı yapmaktadır. Polat’ın Yeni Medya konusundaki görüş ve düşünceleri, her hafta Bloomberg Business Week Türkiye dergisindeki köşesinde yayınlanmaktadır.

M. Cemil Arslan
Dr., Marmara Belediyeler Birliği

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı’nda tamamladı. Doktora sonrası dil ve finans çalışmalarını İngiltere'de sürdürdü.

İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladı; Denetçilik, Giderler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim A.Ş., Bimtaş A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

 

Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

1984 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu. Atmosfer Bilimleri konusunda 1987’de master ve 1991’de doktorasını ABD’nin Missouri-Columbia Üniversitesi’nden aldı. Afet Yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiltere’nin Bournemouth Üniversitesinin eğitimlerine katıldı. Şu an Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Uçak ve İTÜ Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesidir.

Murat Şentürk
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi

Lisans eğitimini 2004’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013 yılında City University of New York The Graduate Center’da yer alan Center for Place Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk, aynı zamanda Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Koordinatörüdür. İlgi alanları arasında kentsel müdahaleler ve politikalar, mekânın sosyolojisi, yeni medya ve dijital kültür, sivil toplum ve gönüllülük, ailenin ve yaşlanmanın sosyolojisi yer almaktadır.

Musa Eken
Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

1964 Karaman doğumlu. Lisans, yüksek lisans, doktora ve sonrası çalışmaları kamu yönetimi bilimi alanındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak 1987-1995 yılları arasında çalıştı. 1995 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmaktadır. Kamu yönetimi, yönetimde saydamlık, yerel yönetimler ve yerel kalkınma stratejileri başlıca çalışma alanlarıdır.

Mustafa Ali Yurdupak
UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Portföy Yöneticisi

Mustafa A. Yurdupak, Haziran 2020’den bu yana UNDP Ülke Ofisinde kamu politikaları ve eşitsizlikler alanında Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Portföy Yöneticisi olarak çalışmaktadır. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Harvard Üniversitesinden Kamu Politikaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ekonomi Bakanlığında Şube Müdürü olarak çalıştı. 2012-2016 arasında New York’ta Ticaret Ataşesi unvanıyla diplomatik görevde bulundu. 2016-2020 arasında Ticaret Bakanlığı’nda Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. İhracata dayalı kalkınma, kamu politikası tasarım ve uygulamaları alanında uzmanlaşmıştır.

Özlem Ece
İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Özlem Ece, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsü Kültür Projeleri Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ta Kültürel Projeler Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra, 2004-2005 yılları arasında İlhan Koman Vakfı’nın yürüttüğü Beldemiz İçin Sanat Projesi’nde yönetici olarak görev yaptı. Sonraki üç sene boyunca A&B İletişim’de İletişim Danışmanı olarak çalışan Ece, 2008-2010 yılları arasında, İKSV’nin yurtdışında gerçekleştirdiği en kapsamlı etkinliklerden biri olan “Fransa’da Türkiye Mevsimi”nin genel koordinatörlüğünü üstlendi. 

Ece, 2010’daki kuruluşundan bu yana İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları biriminin direktörlüğünü yürütüyor. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi İhtisas Komitesi’nde ve Barış için Müzik Vakfı Danışma Kurulu’nda bulunan Ece, Stiftung Mercator Vakfı ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu” eğitim programının bursiyer ağında yer alıyor. Aynı zamanda, 2019 yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışıyor.

 

Rafet Bozdoğan
Prof. Dr., Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Rafet Bozdoğan 1960 yılında Kahramanmaraş Türkoğlu’nda doğdu, 1978 yılında Kahramanmaraş, Türkoğlu Lisesinden Mezun oldu. 1982 Yılında Ankara Üniversitesini (Adalet Yüksek Okulu) bitirdi. 1986 yılında İ.T.Ü Metalurji Mühendisliğini tamamladı.1988 yılında İngiltere- Birmingham Üniversitesinde Uçak Yapı ve Malzemeleri alanında M.Phil  (Master of Philosphy)yaptı.1991 yılında İngiltere- Birmingham Üniversitesinde Uçak Yapı ve Malzemeleri alanında Doktora yaptı. 1992 yılında İ.T.Ü Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesine Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 1993 yılında Uçak İnşaatı Ana Bilim Dalında Doçent oldu. 1992-1996 yılları arasında İ.T.Ü ve Hava Harp Okulunda Öğretim üyeliği yaptı.  1996-1999 yılları arasında Özel Sektörde yöneticilik yaptı ve Part-Time Öğretim üyeliğine devam etti. 1999-2005 arası İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

2005-2007 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı (Ulaşımdan sorumlu) görevini yürüttü. 2007 yılında kendi isteği ile İBB’den ayrılarak tekrar özel sektöre geçti. 2010 yılında Yalova Üniversitesinin daveti üzerine üniversiteye döndü ve burada Türkiye’de ilk defa Ulaştırma Mühendisliğini kurdu ve sırasıyla Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü,  Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Üniversite Senato Üyeliği, Rektör Yardımcılığı ve Rektör Vekilliği  görevlerinde bulundu. 

Halen Yalova Üniversitesi’nde Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Volkan Yılmaz
Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi

Volkan Yılmaz Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Sosyal Politika Forumu’nun merkez müdürü olarak görev yapmaktadır. Lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden alan Volkan Yılmaz, Modern Türkiye Tarihi alanındaki yüksek lisans derecesini aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü’nden ve siyaset bilimi alanındaki doktora derecesini ise Leeds Üniversitesi’nden almıştır. Yılmaz’ın Türkiye’de Sağlık Reformunun Siyaseti (The Politics of Healthcare Reform) başlıklı son kitabı ise 2017 yılında Palgrave Macmillan tarafından yayınlanmıştır. Yılmaz’ın akademik ilgi alanları arasında sosyal politika reformlarının siyaseti; sağlık politikaları; göç, insanî yardım ve sosyal politikalar; dezavantajlı gruplar ve sosyal politikalar bulunmaktadır.

Yücel Bulut
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu (1989). ‘Türk dostu’ olarak adlandırılan Pierre Loti ve Claude Farrère’in eserlerini ve faaliyetlerini konu edindiği yüksek lisans çalışmasını (1993) ve 1945 sonrasında oryantalizme yöneltilen eleştirileri ve oryantalist çalışmaların yeniden yapılandırılışını değerlendirdiği doktora çalışmasını (2000) İ.Ü. Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. İÜEF Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Bulut aynı zamanda, İ.Ü. Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Başlıca ilgi alanları sosyal teori, Türk modernleşmesi, Türk sosyoloji tarihi, oryantalizm, kültürel incelemeler ve göçtür.

Zeynep Gül Ünal
Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Zeynep Günay
Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. IHS Institute of Housing and Urban Development Studies Inner City Development and Housing in Transitional Economies programında Diploma with Commendation aldı. İTÜ’de Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kültürel miras yönetimine yoğunlaştığı çalışmaları ile birinci; Cardiff University’de ise Avrupa Kültür Başkenti etkinliğinin ekonomi-politik gündemi bağlamında mirasın yeniden canlandırma sürecine katkısının sağlamasında olası rolünü sorgulayarak ikinci yükseklisans derecesini aldı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programında tamamladığı Neoliberal Kentleşme Dinamikleri Çerçevesinde Tarihi Çevrenin Sürdürülebilirliği başlıklı tezi ile doktor unvanı kazandı. 2001-2011 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştığı İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümüne, 2011 yılında öğretim görevlisi olarak atandı; 2013 yılında doçent unvanını aldı. Bauhaus-Universitat Weimar, Institut d'Urbanisme de Grenoble, Tor Vergata, Technische Universität Darmstadt ve Gran Sasso Science Institute’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak rol aldı. Temel ilgi alanı kentsel koruma kuram ve politikaları, eleştirel miras çalışmaları ile kentsel dönüşüm/yenileme politikaları ve uygulamalarıdır. Akademik çalışmalarında özellikle küreselleşme ve neoliberal kentleşme pratiği çerçevesinde koruma-dönüşüm-kalkınma kavramları ve politikaları arasındaki ikilemleri ve gerilimleri irdelemekte; miras ve bellek endüstrisi, miraslaştırma, çatışma mirası, miras hakkı üzerine yoğunlaşan eleştirel çalışmalara odaklanmaktadır. İçlerinde 2004 yılında Europa Nostra European Union Prize for Culture Heritage ödülü kazanan UNESCO destekli İstanbul Historic Peninsula Conservation Study ve UN-Habitat danışmanlığında tamamlanan Prizren Municipal Development Plan’in de yer aldığı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri ve mesleki uygulamaları bulunmaktadır. Art, Culture, Economy to Democratize Society: Research in Placemaking for Alternative Narratives başlıklı Horizon 2020 MSCA-RISE Proje ekibinin parçasıdır. Routledge Prize Honourable Mention, Emerald Literati Network Outstanding Reviewer Award ile Gerd Albers Award ödüllerinin sahibidir. Dünyanın önde gelen ve alanında en prestijli sivil toplum örgütlerinden olan International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) üyesi ve International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) Başkan Yardımcısıdır.