JÜRİ ÜYELERİ

Aslı Ceylan Öner
Doç. Dr., Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamlamış ve yüksek lisans eğitimine London School of Economics'te Şehir Mekânı ve Toplum, Ball State Üniversitesi'nde ise Mimarlık bölümlerinde devam etmiştir. Doktorasını Virginia Tech Üniversitesi Çevre Tasarımı ve Planlaması Bölümünde tamamlamıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesidir ve Mimarlık Bölüm Başkanı olarak da görev almaktadır. Öner, küreselleşme, küresel kent ağları, küresel şehirlerin planlanması ve yönetimi, kentsel teori, metropoliten alanların formu ve yapısal çevresinin gelişimi ile karşılaştırmalı kentleşme politikaları gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Ayşegül Kayaoğlu
Doç. Dr., Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden aldığı lisans derecesini takiben ekonomi alanında yüksek lisansını Birkbeck College, doktorasını ise London School of Economics and Political Science ve Université Catholique de Louvain’de tamamlamıştır. Araştırmalarına özellikle çalışma ekonomisi, göç ekonomisi, kalkınma ekonomisi ve suç ekonomisi alanlarında devam eden Doç. Dr. Kayaoğlu, T.C. İçişleri Bakanlığı, Dünya Bankası ve Save the Children gibi kurumlar için danışmanlık yapmıştır. Yerli ve yabancı hakemli dergilerde yayımlanmış 30’un üzerinde makalesi vardır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Bedrettin Kesgin
Prof. Dr., Sosyal Hizmet, Yalova Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans eğitimi almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında tamamlamıştır.

Yoksulluk, sosyal yardım, sosyal hizmet ve sosyal belediyecilik gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Halen Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesidir.

 

Celal Abdi Güzer
Prof. Dr., Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Teori, eleştiri ve tasarım odaklı çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yapmıştır. 

Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Güzer, mimari proje yarışmalarında dördü birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Güzer’in tasarladığı MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne layık bulunmuştur. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve “şablon / template” temalı ana sergiyi düzenleyen Güzer’e 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel ödülü verilmiştir.

 

Ela Babalık
Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesidir. 1994 yılında aynı bölümden mezun olmuş, 1996 yılında ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programını tamamlamış, kazandığı YÖK bursu ile 1996-2000 yılları arasında İngiltere’de University College London (UCL) Üniversitesinin Ulaşım Çalışmaları (Centre for Transport Studies) Bölümünde doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana ODTÜ’de öğretim üyesi olarak şehir planlama stüdyo dersleri ile kentsel ulaşım planlaması, ulaşım sistemleri tasarımı ve ulaşım politikası derslerini vermektedir.

Prof. Dr. Ela Babalık’ın araştırma konuları kent planlama, kentsel ulaşım, sürdürülebilir hareketlilik ve ulaşım, akıllı kentler ve akıllı ulaşım, iklim değişikliği ve ulaşım sektörü, toplu taşıma planlama ve işletimi üzerine olup, bu konularda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmüştür. Ayrıca, 2013-2019 yılları arasında Avrupa Planlama Okulları Birliği (Association of European Schools of Planning – AESOP) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almış; 2017-2019 yılları arasında Küresel Planlama Eğitimi Birlikleri Ağının (Global Planning Education Associations Network – GPEAN) başkanlığını yapmıştır.

 

Erbay ARIKBOĞA
Prof. Dr., Siyasal Bilgiler, Marmara Üniversitesi

Lisans eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı.  Yüksek lisans ve doktora derecesini, Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler ve yönetişim alanında yaptığı çalışmalarla aldı. 

Çalışma hayatına 1999 yılında Marmara Üniversitesinde başlayan Arıkboğa, aynı üniversitede Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yerel yönetimler, büyükşehir yönetimi, yerel özerklik, yerel siyaset üzerine araştırmaları ve yayınlanmış çalışmaları vardır.

 

Ezgi Orhan
Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesinde öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2007 yılında lisans ve 2012 yılında doktora derecelerini almıştır. TÜBİTAK tarafından desteklenen doktora çalışmasını afet sonrası işyeri iyileşme süreci ve yer seçim kararları üzerine tamamlamıştır. 2018 yılında şehir planlama alanında doçent unvanı almıştır. ODTÜ, Pamukkale Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesinde akademik pozisyonlarda çalışmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde danışman, yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Hollanda 4TU Federation bünyesindeki Dirençlilik Mühendisliği Merkezi’nin bursiyeridir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi 32. Dönem Yönetim Kurulu üyesidir. Tanınmış uluslararası dergilerde afet yönetimi, işyeri coğrafyası ve risk azaltma politikaları üzerine yayınları bulunmaktadır.

Fatih Terzi
Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama ve akıllı kentler konularında akademik çalışmalar yürütmektedir. Terzi, 2004 yılında ABD- South Carolina’da Clemson Universitesi’nde; 2008 yılında Londra’da, University College London, Centre for Advanced Spatial Analysis araştırma merkezinde ve 2017 yılında Berlin Teknik Üniversitesinde Technology and Community araştırma merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 

Terzi, sürdürülebilir kentsel büyüme, ekolojik planlama, risk azaltma ve yaşam kalitesi konuları ile ilişkili Avrupa Birliği, COST, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı destekli projelerde araştırmacı olarak görev almıştır. Akademik ve kuramsal çalışmalarının yanında, Terzi’nin kentsel planlamanın uygulamalı alanlarında da çalışmaları bulunmaktadır. Özellikle, mekânsal stratejik planlama, çevre düzeni planı, imar planları ve kentsel dönüşüm konularında çeşitli belediyeler, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile projeler gerçekleştirmiş, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu uygulamaların, dışında Terzi’nin ayrıca ulusal ve uluslararası kentsel planlama ve tasarım proje yarışmalarında ödülleri bulunmaktadır. 

Terzi, 2019 yılında tamamlanan “Türkiye Mekânsal Strateji Planı 1. Etap (Analitik Etüt ve Senaryolar)” projesi ve 2020 yılında tamamlanan “Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Stratejik Çerçeve Belgesi” projelerinde hem proje koordinasyonunda hem de araştırma ekibi içinde görev almıştır. 2020 yılında tamamlanan İstanbul Fatih ilçesi mekânsal strateji planı projesinde ise proje yürütücülüğü yapmıştır. 

2022 yılında tamamlanan İlbank liderliğinde AB fonlarından desteklenen ve PWC tarafından yürütülen Dünya Bankasının “Sürdürülebilir Şehirler Programı” kapsamında “Kayseri, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş ve Mardin’de Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı” projesinde takım lideri yardımcısı uzman şehir plancı olarak görev yapmıştır. Halen Dünya Bankası tarafından fonlanan ve PWC tarafından yürütülen “Blue Wager Program in Türkiye” projesinde proje takım lideri olarak görev yapmaktadır.

 

Fatma Ünsal
Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Fatma Ünsal; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim programları kapsamında kentsel politikalar, planlamada yenilikçi yaklaşımlar gibi teorik dersleri vermekte, atölyelerde yürütücü olarak görev almaktadır. Türkiye’de planlama mevzuatı, kıyı mevzuatı, koruma mevzuatı, kent yönetimi, kentsel dönüşüm, İstanbul’un riskli kentsel gelişme yapısı, yenilikçi planlama araçları, kentsel yoksulluk ve orta ölçekli kentlerde yaratıcı ekonomi konularında, ulusal ve uluslararası kitap bölümleri, makaleleri ve bildirileri yayınlandı. Uluslararası atölye çalışmaları ve sergiler düzenledi.

İstanbul’un hızlı kentleşme sürecinde mekânsal organizasyonu, İstanbul Hanlar Bölgesi’nde somut ve somut olmayan kültür mirası envanteri konularında tamamlanmış araştırma projelerinin yanında, Beylikdüzü 3 köy 3 Meydan, Yakuplu Roman Mahallesi iyileştirmesi ve toplumsal kapasite geliştirilmesi gibi uygulama projelerinin yürütücülüğünü üstlendi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen sürdürülebilir kentsel gelişme için girişimcilik ve Akdeniz ülkelerinde kıyı mevzuatı konularında tamamlanmış projelerde danışman olarak görev almıştır. International Society of City and Regional Planners tarafından Abu Dhabi’de düzenlenen genç planlama profesyonelleri yetiştirme programında eğitmen olarak yer aldı.

Ünsal, orta ölçekli Anadolu kentlerinde, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak öğrencilerin katılımı ile yaz atölyeleri düzenledi. Öğrencilerinin meslekî yazılım kullanma becerilerini geliştirmesine yönelik eğitim programları düzenlemiş, özel sektör yazılım firmaları ile iş birliği yaparak çok sayıda öğrencinin burs ile desteklenmesine ve sertifika almalarına olanak yarattı.

İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı Danışma Kurulu üyesi olan Ünsal, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Vizyon 2050 Ofisi’nde danışmanlık yaptı. 

 

H. Kurtuluş Özcan
Prof. Dr., Çevre Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1999 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına başladı ve 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Özcan, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, 2003 yılında yüksek lisansını, 2009 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. 2012 yılında Çevre Mühendisliği Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanan Dr. Özcan, 2013 yılında ise Çevre Mühendisliği alanında doçent unvanını almıştır. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak atanan Özcan, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özcan; İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Mühendislik Temel Alanı Üyeliği gibi akademik ve idari görevler yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji Ofisi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 122 ulusal ve uluslararası akademik yayını mevcuttur. Bu çalışmalardan 42 adeti SCI ve SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve bu yayınlarına 715 adet atıf yapılmıştır. Ayrıca çok sayıda TÜBİTAK, BAP ve diğer kamu kuruluşları tarafında destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır.

 

Koray Velibeyoğlu
Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesidir. Kentsel tasarım teorisi ve pratiği, bilgi yönetimi, varlık-odaklı yerel kalkınma, akıllı şehir ve topluluklar ile doğa-esaslı çözümler alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen UrbanGreenUP ve RURITAGE başlıklı uluslararası projelerde araştırmacı görevi üstlenmiştir.

M. Cemil Arslan
Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programı ile Beykent Üniversitesi Uluslararası Ekonomik ve Politik İşletmecilik Programında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını İngiltere’de sürdürdü.

İş hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde başladı; Denetçilik, Giderler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Encümen Üyeliği ile Belbim A.Ş, Bimtaş A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olarak görev yapan Arslan, MARUF (Marmara Urban Forum) Genel Koordinatörlüğü ve Şehir & Toplum ile Kent dergilerinin Genel Yayın Yönetmenliğini de üstlenmektedir.

 

Mehmet Ocakçı
Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Mimarlık lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesinde, doktora eğitimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Programında tamamladı. Araştırma görevlisi olarak 1987 yılında atandığı İ.T.Ü. Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’ndeki görevine 2000 yılından itibaren Profesör olarak devam etti. ABD’de U.C. Berkeley, Institute of Urban and Regional Development ve U.C. Berkeley Extension Programı’nda farklı zamanlarda öğrenci ve konuk öğretim üyesi olarak toplam üç yıl süreyle akademik çalışmalarını sürdürdü. Uzmanlık alanlarında üretilmiş ders notları, uluslararası ve ulusal düzeyde hakemli dergilerde basılı makale ve bildirileri bulunmaktadır. Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Fakülte Kurulu Üyesi, Yüksek Lisans Program Koordinatörü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı gibi yöneticilik görevlerini uzun süreler yerine getirmiştir. Çeşitli bilimsel kitap ve dergilerde hakem veya danışma kurulu üyesi olarak görev almış, mesleki uygulama projeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmiş kentsel tasarım proje yarışmalarında jüri üyelikleri ve kazanmış olduğu ödüller bulunmaktadır. Ayrıca, kent planlama, kentsel tasarım, kentsel dönüşüm, mekânsal stratejik planlama ve model geliştirilmesi konularında üretilmiş çok sayıda proje ve danışmanlık hizmetleri vardır. 

Mikdat Kadıoğlu
Prof. Dr., Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü olan Kadıoğlu, Atmosfer Bilimleri konusunda 1987'de yüksek lisans ve 1991'de doktorasını ABD’nin Missouri-Columbia Üniversitesinde tamamlamıştır. Afet yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiltere’nin Bournemouth Üniversitesinin eğitimlerine katılmıştır. Atmosfer bilimleri ve afet yönetimi konularında yayınları bulunmaktadır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı danışmalığını yapmıştır. Sivil Savunma ve KIZILAY Eğitim Gönüllüsüdür. Televizyon için belgeseller hazırlayıp sunmuştur. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yapmıştır. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı, İTÜ İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü, Türk Kızılayı Derneği Genel Başkan ve TÜBİTAK MAM Başkan Danışmanıdır.

Murat Şentürk
Doç. Dr., Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi

Lisans eğitimini 2004’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi. 2013 yılında City University of New York Center for Place Culture and Politics adlı merkezde misafir araştırmacı olarak bulundu. Hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Şentürk, aynı zamanda Sosyoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Koordinatörü ve Gönüllü Akademisi eş kurucusu ve yürütücüsüdür. İlgi alanları arasında kentsel müdahaleler ve politikalar, mekânın sosyolojisi, yeni medya ve dijital kültür, sivil toplum ve gönüllülük, ailenin ve yaşlanmanın sosyolojisi yer almaktadır. Gönüllülük alanında farklı STK'lara, sivil inisiyatiflere destek olan Şentürk, aktif gönüllülük çalışmalarını hâlihazırda 65+ Yaşlı Hakları Derneği'nde sürdürmektedir.  Çalışmaları TÜBA, TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve farklı kuruluşlarca desteklenen Şentürk’ün hâlihazırdaki araştırmaları yerel yönetimler ve gönüllülük ilişkisi üzerine odaklanmaktadır.

Musa Eken
Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sakarya Üniversitesi

Lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde 1986 yılında tamamladı. Akademik çalışmaları kamu yönetimi bilimi alanındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak 1987-1995 yılları arasında çalıştı. 1995 yılından beri Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu yönetimi, yönetimde saydamlık, yerel yönetimler ve yerel kalkınma stratejileri başlıca çalışma alanlarıdır.

Mustafa Ali Yurdupak
Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi, UNDP Türkiye

Haziran 2020’den bu yana UNDP Ülke Ofisinde kamu politikaları ve eşitsizlikler alanında Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma Portföy Yöneticisi olarak çalışmaktadır. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2007 yılında Harvard Üniversitesinden Kamu Politikaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. Ekonomi Bakanlığında Şube Müdürü olarak çalıştı. 2012-2016 arasında New York’ta Ticaret Ataşesi unvanıyla diplomatik görevde bulundu. 2016-2020 arasında Ticaret Bakanlığında Kobi ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı olarak görev yaptı. İhracata dayalı kalkınma, kamu politikası tasarım ve uygulamaları alanında uzmanlaşmıştır.

Ömer Lütfi Şen
Prof. Dr., İklim ve Deniz Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi

Hidroklimatoloji ve iklim değişikliği konularında uzmanlaşmış bir iklim bilimcidir. Lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden almıştır. Bir yıl kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğünde meteoroloji mühendisi olarak çalıştıktan sonra lisansüstü eğitimi almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir.  Yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 1996 ve 2000 yıllarında Arizona Üniversitesi, Hidroloji ve Su Kaynakları bölümünden almıştır. Takip eden üç yıl boyunca Hawaii Üniversitesi Uluslararası Pasifik Araştırma Merkezi’nde Doğu Asya Muson hadisesinin modellemesi üzerine çalışmıştır. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’ne katılmış ve halen orada çalışmalarına devam etmektedir. Çalışmaları daha çok iklimin değişkenliği, iklim değişikliği ve su kaynaklarına etkileri, şehirleşme, ormansızlaştırma, tarımsal genişleme gibi arazi örtüsü arazi kullanımı değişimlerinin iklime etkileri konularındadır. 2012-2013 yıllarında Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi’nde İPM-Mercator araştırmacısı olarak iklim değişikliğinin Türkiye açısından bütünsel bir resmini ortaya koyan bir çalışma gerçekleştirmiştir. Aynı zamanlarda Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin 5. Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında da “uzman hakem” olarak görev almıştır. Şen, çok sayıda ulusal ve uluslararası projede yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev almış ve bu çalışmalardan ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın üretmiştir.      

Serhan Ada
Doç. Dr., Sanat ve Kültür Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü ve Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü Başkanıdır. ABD’den İtalya’ya, İspanya’dan Lübnan’a çeşitli ülkelerdeki üniversitelerde dersler ve seminerler verdi. Ada, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komisyonu Başkanlığı (2014- 2018) yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesinin santralistanbul sanat ve kültür merkezi projesinin kurucu direktörü olarak görev yaptı (2005- 2008). Anadolu Kültür’de kuruluşundan itibaren 12 yıl boyunca başkan vekili olarak görev alan Ada, 2009- 2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Danışmanı olan Ada, 2012 yılından bu yana İzmir Akdeniz Akademisi Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü’nü de yapmaktadır. Ayrıca, 2017’den beri Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Kültür İçin Gündem 21 Programı’nda uzman olarak görev almaktadır.

Hâlihazırda, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Kültür Politikası Yıllık’ın Genel Yayın Yönetmeni olan Serhan Ada’nın editör ve yazar olarak katkıda bulunduğu yayınları arasında, Türk- Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu (2020, 3. Baskı) Sivil Toplum Gözüyle Türkiye Kültür Politikası Raporu (2011), Türkiye’de Kültür Politikalarına Giriş (2009), İstanbul’un Festivalleri (2011), Emerging Cultural Continent: Actors and Networks (2008) sayılabilir. Son olarak Pera Müzesi’nde düzenlenen “Etel Adnan- İmkânsız Eve Dönüş” sergisinin küratörlüğünü üstlenen ve sanatçının sekiz kitabından oluşan bir çeviri seçkisini Everest Yayınları’ndan yayına hazırlayan Ada’nın, ayrıca üç şiir kitabı, Dökmeden Sayılan Zaman (2020), Üç Fiiller Kitabı (2012) ve İlân-ı Şiir (1995) ile bir deneme Geçen Yüzyılın Ortasında Çocukluk Nesneleri (2019) kitabı ile Franco (Bifo) Berardi’nin Sonun Fenomenolojisi (2021) Etel Adnan’ın şiirlerinin yer aldığı Arap Kıyameti (2012) çevirileri bulunuyor."